Regulamin Hotelu 

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Rezydencja Sandomierska w Lenarczycach. Pełna nazwa firmy: Janusz Zybała Rezydencja Sandomierska, Lenarczyce 129, Lenarczyce 27-641 – Przedsiębiorstwo, Firma, NIP: 8641361061. REGON: 260311595. KRS: 0000332865

2. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby hotelowej nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu. 

3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu nie później niż 48 godzin przed rezerwowanym terminem, opłata jest zwracana w ciągu nie więcej niż 7 dni roboczych na dane podane w mailu rezygnacyjnym. 

4. W przypadku rezerwacji gwarantowanej pokoju (wpłacona zaliczka lub podane dane karty kredytowej) i niestawiennictwa się Gościa do godz. 18.00 w dniu rezerwacji, hotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową z karty kredytowej Gościa lub wpłaconej zaliczki. 

5. Rezerwacje niegwarantowane i nie potwierdzone telefonicznie przez klienta hotelu do godz. 18:00 dnia przyjazdu będą przez recepcję hotelu automatycznie anulowane. 

6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu). W przypadku odmowy okazania w/w dowodu, Recepcjonista ma prawo odmówić zameldowania Gościa i wydania klucza do pokoju. 

7. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby – doba hotelowa trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. 

8. Życzenie Gościa przedłużenia pobytu w Hotelu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju i zostanie zrealizowany w miarę dostępności wolnych pokoi w Hotelu. 

9. Zatrzymanie pokoju przez Gościa po godz. 12.00 tj. po zakończeniu doby hotelowej jest traktowane jako przedłużenie pobytu w hotelu. 

10. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę. 

11. Hotel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę. 

12. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w sejfie hotelowym, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu, dostęp do Internetu (WiFi ) oraz usługę parkingu bezpłatnego. 

13. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu oraz po wprowadzeniu się do pokoju. 

14. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały zdeponowane przez Gościa w sejfie hotelowym lub nie zostały oddane do depozytu hotelowego. 

15. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy, przekraczających wartość polisy OC Hotelu. 

16. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób. Wyrządzona szkoda (po dokonaniu jej wyceny przez Dyrekcję Hotelu) winna być pokryta przez Gościa gotówką lub kartą kredytową przy wymeldowaniu na recepcji Hotelu. 

17. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a kartę magnetyczną pozostawić w recepcji. 

18. Za rażące zabrudzenie pokoju hotel pobiera przy wymeldowaniu od Gościa opłatę w wysokości 200 zł. 

19. W przypadku uruchomienia przez Gościa czujki alarmu przeciwpożarowego wskutek palenia tytoniu na terenie hotelu lub nieuzasadnionego uruchomienia alarmu przeciwpożarowego., hotel pobiera opłatę w wysokości 1000 zł. W przypadku gdy na skutek uruchomienia przez Gościa w/w systemu sygnalizacji p. poż. nastąpi przyjazd zastępów straży pożarnej Gość pokrywa wszystkie koszty akcji z tym związanej, w tym mandat wystawiany przez dowódcę jednostki straży pożarnej przybyłej do Hotelu na skutek czynności sprowokowanych przez Gościa. 

20. Hotel nie akceptuje pobytu zwierząt Gości na terenie obiektu. 

21. Palenie tytoniu wewnątrz budynków hotelu tj. w pokojach hotelowych oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych jest zabronione (Ustawa z dnia 08.04.2010 r., Dz.U. Nr 21 poz. 105 z 2010 r.). 

22. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów. 

23. W pokoju hotelowym zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji. 

24. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godz. 22.00 – 6.00. 

25. Osoba, która podczas pobytu rażąco naruszyła Regulamin Hotelu wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub mieniu Gości albo szkodę innym osobom przebywającym na terenie Hotelu, albo też w inny sposób zakłóciła pobyt Gości w hotelu lub prawidłowe funkcjonowanie hotelu zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań recepcji hotelu, a w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu. 

26. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub mieniu Gości albo szkodę innym osobom albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. 

27. Hotel zastrzega sobie prawo do zażądania przy zameldowaniu płatności „z góry” w przypadku Gości. W przypadku odmowy Gościa regulowania płatności „z góry”. Recepcjonista może odmówić wydania klucza do pokoju. 

28. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane przesyłką kurierską na koszt Gościa na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz Hotelu. 

29. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późniejszymi zmianami). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu, lub za pomocą skrzynki mailowej kontakt@rezydencjasandomierska.pl 

30. Gość wyraża zgodę na wystawienie przez Hotel za zrealizowane lub zamówione usługi faktur VAT bez podpisu Gościa. 

31. Hotel Rezydencja Sandomierska nieodpłatnie użycza Gościom Hotelu oddając im w prywatne użytkowanie na czas ich pobytu w Hotelu znajdujący się w pokoju hotelowym odbiornik radiowy i telewizyjny, a Gość Hotelu wypożycza na czas pobytu do własnego, osobistego użytku w/w odbiornik radiowy i telewizyjny. 

32. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hotelowym a Hotelem jest sąd właściwy dla siedziby głównej firmy Janusz Zybała Rezydencja Sandomierska w Lenarczyce. 

Reklamacje

  1. Na potrzeby niniejszej procedury za „Reklamację” uznaje się oświadczenie Klienta złożone w formie pisemnej lub w przesłane pocztą elektroniczną (niezależnie od nazwy / tytułu pisma) skierowane do Janusz Zybała Rezydencja Sandomierska, Lenarczyce 129, Lenarczyce 27-641 – Przedsiębiorstwo, Firma, NIP: 8641361061. REGON: 260311595. KRS: 0000332865, które dotyczy naruszenia praw Klienta powstałego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Rezydencję Sandomierską. Reklamacja winna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta, jak również dane umożliwiające kontakt z Klientem oraz przedmiot Reklamacji (dokładny opis zastrzeżeń Klienta).
  2. Reklamacje w formie pisemnej należy wysłać na adres: anusz Zybała Rezydencja Sandomierska, Lenarczyce 129, Lenarczyce 27-641 bądź złożyć w recepcji Rezydencji Sandomierskiej. Reklamacje w formie elektronicznej należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@rezydencjasandomierska.pl.
  3. Klient powinien zgłosić Reklamację możliwie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu rzetelnego i efektywnego rozpatrzenia Reklamacji.
  4. Rezydencja Sandomierska po otrzymaniu Reklamacji podejmie działania mające na celu rozpatrzenie Reklamacji. Upoważniony pracownik ma prawo skontaktować się z Klientem w przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem Klienta bądź uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia Reklamacji.
  5. Reklamacje załatwiane są w formie pisemnej (lub w formie wiadomości e-mail w odpowiedzi na tak przesłaną Reklamację).
  6. Odpowiedź na Reklamację zawierać będzie: a)  uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podniesionych zarzutów, b)  informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy bądź przepisów obowiązujących na terenie obiektu, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów, c)  wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.
  7. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Klienta powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu Reklamacji.
  8. Decyzja o wypłaceniu Klientowi rekompensaty lub dokonaniu zwrotu środków musi zawsze uzyskać akceptację Dyrekcji Rezydencji Sandomierskiej.
  9. Realizacja wypłaty roszczenia finansowego lub innej rekompensaty na rzecz Klienta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od daty uznania Reklamacji, na podstawie decyzji Zarządu.
  10. Klient zachowuje prawo wystąpienia z powództwem dotyczącym Reklamacji do sądu powszechnego, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.